ตำรับรักนักบริหาร#38 (ฮักเจ้าเด้อ) | วิชาการ.คอม

January 4, 2017

IMG20170109063944.jpgตำรับรักนักบริหาร#38 (ฮักเจ้าเด้อ) | วิชาการ.คอมvia ตำรับรักนักบริหาร#38 (ฮักเจ้าเด้อ) | วิชาการ.คอม.…

Source: ตำรับรักนักบริหาร#38 (ฮักเจ้าเด้อ) | วิชาการ.คอม

Advertisements

กาจับโมดูล

December 25, 2014

จากการดำเนินงานบริหารปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบโรงเรียนด้วยรูปแบบนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ “นาพินโมเดล (Napin model)”” พบว่า การเรียนรู้ของนักเรียนมีรูปแบบที่ชัดเจน มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม และสามารถพัฒนานักเรียนอย่างมีเป้าหมาย มีความสำเร็จ   รูปแบบนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ “นาพินโมเดล (Napin model)”เป็นรูปแบบที่มีการศึกษา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และมีการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน และผ่านการคัดสรรว่าเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต2 เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนวัตกรรม บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับพอใช้ในการบริหารจัดการระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมพ.ศ. 2549      เป็นนวัตกรรมที่ผ่านการศึกษาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนำเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 10 –11 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์โฮเตล จังหวัดอุบลราชธานี จากเอกสารเผยแพร่นวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ “นาพินโมเดล (Napin model)””ของโรงเรียนบ้านนาพิน ทำให้สรุปขั้นตอนของการบริหารจัดการความรู้ที่เป็นนวัตกรรมที่ใช้บริหารในโรงเรียนบ้านนาพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต2 ได้ว่า นวัตกรรมบริหารจัดการความรู้“นาพินโมเดล (Napin model)”” ที่สำคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้   1.ฝึกทักษะตามรูปแบบที่กำหนดในตัวแบบซึ่งเป็นต้นแบบในอุดมคติ    2. ประกวด แข่งขัน หาต้นแบบจริง     3.เทใจใส่ฝ่ามือ ถอดแบบ ถ่ายทอด     4.นำไปใช้ ปฏิบัติประจำวัน   5.พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   6.เผยแพร่ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 7.แก้ไข ปรับปรุง จัดระบบใหม่อีกรอบนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ “นาพินโมเดล(Napin model)”” เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”  มีชื่อเรียกว่า “นวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ นาพินโมเดล (Napin model)” ที่ออกแบบและสังเคราะห์โดยนายสังครีบ  วัฒนราษฏร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพินวิทยฐานะชำนาญการ(พ.ศ.2549)napinmodelseries10 versions เป็นผลงานการพัฒนาต่อยอดจากnapinmodel (นวัตกรรมจัดการความรู้) ได้พัฒนาและทดลองใช้ เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  พื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  นำไป    ประกวดใน”โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ของคุรุสภา        เมื่อปีการศึกษา2552 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มีชื่อว่า  ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน บ้านนาพิน 10 แบบ

บ้านกาจับได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ ปี 2552 ของ สำนักนายกรัฐมนตรี มีศักยภาพการบริหาร จัดการแบบพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในแนวพระ ราชดำริ มีรูปแบบ วิธีการทำงาน การแก้ปัญหา การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันในทุกเรื่องอย่างลงตัว เป็นรูปแบบที่สอดรับกับการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยชุดจัดการความรู้แนวใหม่ได้อย่างดียิ่งเมื่อนายสังครีบ วัฒนราษฎร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาจั เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้นำรูปแบบการจัดการของชุมชนหรือหมู่บ้านกาจับมาเป็นแบบในอุดมคติหรือตัวแบบของจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านกาจับ “กาจับโมดูล”

ในปีการศึกษา 2554-2556 นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาจับ ได้พัฒนา …ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา “นาพินโมเดลซีรี่ส์ 10 แบบ” เป็นชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากาจับโมดูล”

for the create idea person.

December 10, 2014

for the create idea person..

 http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933  

กลอนกะเทาะใจ ต้นตำรับบริหาร

กลอนด้นอีสาน นาพิน โมเดล 10 แบบ

แบบที่ 1 “ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “NSTB” “ตุ้มโฮม”

ยกกระบวนมาอ้างวางวิธียุทธศาสตร์วาดรูปแบบบริหารอ่านอ้างวางไว้ตุ้มโฮมรูปแบบNSTBข่อยได้เอิ้นสังเคราะห์แบบรวมกันหันเอาหัวชนหางโอบเอารวมเข้าเว้ารวมกันมันส์คล่องลองนำมาบอกต่อพ้อวิธีเฮ็ดแล้วแนวเอิ้นตุ้มใส่โฮมบูรณาการริเริ่มเรียกแบบกระบวนเฮ็ดนำกระบวนรวมสายญาติเครือพันข้อง พอเพียงลองดูซ้ำกระทำตามรอยพระบาทเศรษฐกิจสะอาดโก้โสแล้วจั่งดี ดูแลซุมน้องพี่ผองหมู่สหายมิตรพิชิตความโกลาหลเบิ่งตนโตข่อยคอยดูแลกันได้เอาหัวใจแลกน้องพี่ดีกันยามยากไฮ้ผู้ได๋น้องสิเบิ่งแยงความฮักแพงเอามาตุ้มแนมตากันฉันท์ฮักหอบมอบหัวใจเกี่ยวเจ้ายามเว้าส่องใส่ใจเฮ็ดความดีมอบไว้ผูกประทับดวงจิตภารกิจความงามส่อยกันยามฮ้อนออนซอนกันยามเร่งบ่เส็งกันพร้อมผูกประยุกต์เอาเสน่ห์น้อมอีสานพร้อมส่อยกันพลังใจฮักมั่นตุ้มโฮมใส่หัวใจเอาไหล่สองพิงกันสอดประสานตาน้องลองกระทำดีพร้อมยอมหัวใจละลายแผ่นทองฮักแพงกอดเกี้ยวเฮาได้ฮักกันประสานยุทธศาสตร์มั่นความฮักหนึ่งบ่มีสองจอดจองกันสองเฮาบวกสามมาเพิ่มเสริมสี่เอามาซ้อนโฮมกันมาส่อยยามข่อยทุกข์เจ้าซ้วนความร้อนกะแล่นหนี เว้าฮู้เรื่องแบบนี้ยุทธศาสตร์โฮมฮักตุ้มรักแพงมารัดกอดพันกระสันต์สร้างเอาหัวใจนางกับอ้ายโฮมใส่กันยามยากฮักนางหลายจั่งได้เกี้ยวเทียวมาเว้าย้อนฮักเดียว ดอกนา

แบบที่ 1 “ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “NSTB” “ตุ้มโฮม”

    เป็นยุทธศาสตร์การบริหารที่บูรณาการเอากระบวนการเครือข่าย แนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการดูแลช่วยเหลือ และการนำวิธีปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ในภารกิจประจำวัน มาปฏิบัติให้สอดคล้องกันโดยประยุกต์เข้าด้วยกันอย่างมีศิลป์ การตุ้มโฮมเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนอีสาน ทำให้เกิดพลังใจเพื่อการสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์นี้เป็นการดึงเอาความเป็นเพื่อนพี่น้องมาใช้คู่กับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยมภายใต้การปฏิบัติตามวิธีการที่ดีที่สุดเป็นแกนนวัตกรรมทำงาน ยุทธศาสตร์การบริหารแบบเอ็นเอสทีบี เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่กำลังสังเคราะห์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะยุทธศาสตร์พัฒนาที่ยืนยาวต่อไป 

     วัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์นี้คือ เป็นการนำเอาสิ่งที่ดีที่สุดในองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์มาปรับให้ให้เหมาะสมกับภาระงานที่ปฏิบัติประจำวัน โดยมุ่งสู่การพัฒนารอบด้านในบริบทของการทำงานที่ปรับให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

     กิจกรรมสำคัญที่ปฏิบัติประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเอื้ออาทรโดยมีวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเป็นระบบ

     ความคาดหวังจากการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ คือ จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความสุขสมบูรณ์และเข้มแข็งทั้งตัวเองและกลุ่มชนที่ร่วมในกระบวนการทั้งปวงอย่างยั่งยืน และพัฒนาไปด้วยตัวของตัวเองตลอดไป

initiate innovation for development in learning – Google+

April 5, 2014

initiate innovation for development in learning – Google+

via initiate innovation for development in learning – Google+.

initiate innovation for development in learning – Google+

April 5, 2014

initiate innovation for development in learning – Google+

via initiate innovation for development in learning – Google+.

วิธีบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

August 23, 2013

วิธีบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

via วิธีบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว.

http://www.konnapin2.blogspot.com

 

garjubmodule for review your works to do.

August 15, 2013

garjubmodule for review your works to do.

this module for tell about the procedure to change the strategies in work to do in the field. when you have the problem you must the procedure in best  to solving problem you ought to look for the new idea for implement. this is the procedure we tell you. THE GARJUB MODULE IN NAME IS GARJUBREVIEW…if you interested in find ..www.napinmodel nstb.com

garjub onefourth the best practising

August 9, 2013

http://www.garjubmodule.blogspot.com

 

changeable to the best idea..

กาจับโมดูล ชุดจัดการความรู้เพื่การพัฒนาคุณภาพ

July 30, 2013

http://www.garjubmodule.blogspot.com

http://www.konnapin2.blogspot.com

 

ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน ชุดนาพินโมเดล10แบบ เป็นชุดจัดการความรู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปีการศึกษา 2552 รางวัลเหรียญทองแดง จากคุรุสภา ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา จึงนำมาปรับประยุกต์เพื่อพัฒนาต่อยอดที่โรงเรียนบ้านกาจับ ในชื่อ กาจับโมดูล

napinmodel – by IdeaScale | Popular

June 13, 2013

napinmodel – by IdeaScale | Popular

via napinmodel – by IdeaScale | Popular.